ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 70722
Page Views 86145
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับชั้น/รายห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 14 11 25 นางสาวสอิ้ง  มนติ๊บ
อนุบาล 1/2 17 9 26 นางสาวรพีพรรณ  ออแก้ว
อนุบาล 2/1 16 13 29 นางสุกานดา  จันณะ
อนุบาล 2/2 14 14 28 นางสุทธพร  เสนชุ่ม
รวมอนุบาล 61 47 108  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 19 13 32 นางสาวสุพัตรา  วงษ์มณฑา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 14 34 นางยุพา  เวทมาหะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 17 35 นางศรีไพร  เพชรปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 19 35 นางเหลี่ยมทอง  ปินตา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 19 17 36 นางจันทภา  ยาเป็ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 18 18 36 นางอรุณวรรณ  ปวงบุตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 18 14 32 นางอุษา  ยิ่งยงเมธี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 18 15 33 นางสาวโชติมณี  คฤหะมาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 18 22 40 นางศศิธร  เพชรทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 23 40 นางวราภรณ์  ใจยะสิทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 20 40 นางกาญจนา  พันธ์กอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 19 39 นางแสนสุข  วาทา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 19 20 39 นางอโนชา  จันทบุตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 22 17 39 นางพัฒนา  จันเอียด
รวมประถมศึกษา 259 248 507  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 18 40 นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 24 16 40 นางยุพิน  ต่อติด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 11 21 32 นางสาวสาธิตา  พรมคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 20 34 นายเอกพงศ์  สันตะวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 16 22 38 นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16 22 38 นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
รวมมัธยมศึกษา 103 119 222  
รวมทั้งสิ้น 423 414 837  

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.8 KB