ภาพกิจกรรม
คณะครูช่วยกันปลูกผัก แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์โดยปรับปรุงบริเวณรอบโคนต้นไม้สานไม้ไผ่ล้อมไว้เพื่อเก็บเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้นมาทับถมกันไว้ ลดการเผาที่ก่อมลพิษทางอากาศ จนได้ปุ๋ยจากใบไม้คณะครูช่วยกันปลูกผัก แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ โดยปรับปรุงบริเวณรอบโคนต้นไม้สานไม้ไผ่ล้อมไว้เพื่อเก็บเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้นมาทับถมกันไว้ ลดการเผาที่ก่อมลพิษทางอากาศ จนได้ปุ๋ยจากใบไม้ ผสมมูลสัตว์มาใช้ในการการทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่วางเล็กๆ หลายจุดภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้การทำเกษตรไม่มีสารพิษ หรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติให้มากที่สุด โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิต และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,17:46   อ่าน 101 ครั้ง