ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมใบงานที่จะใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน On-Hand : Learn From Home worksheets with parents ในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3 ) ด้วยข้อจำกัดของความพร้อมของครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องของเทคโนโลยีและสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมใบงานที่จะใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน On-Hand : Learn From Home worksheets with parents ในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3 ) ด้วยข้อจำกัดของความพร้อมของครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องของเทคโนโลยีและสัญญาณอินเทอร์เน็ต และความไม่พร้อมทักษะของช่วงวัย ในระดับช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6) ใช้การจัดการเรียนการสอนที่มีความผสมผสานระหว่าง On-Hand และ On-Demand นักเรียนบางส่วนมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และทักษะการค้นหาความรู้ด้วยตนเองและมีวุฒิภาวะที่จะควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในระดับ่ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ใช้การจัดการเรียนการสอนที่มีความผสมผสานระหว่าง On-Hand + On Demand + Online นักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบและเทคโนโลยีในการสื่อสารในสังคมโซเซียลสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ตามเวลาที่ครูได้ร่วมประชุมนัดหมายหรือตารางสอนออนไลน์ที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้จัดไว้ด้วยเนื้อหาที่มีความเข้าใจยากต้องมีการสื่อสาร ตอบโต้ ซักถาม ระหว่างการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,18:34   อ่าน 58 ครั้ง