การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้รูปแบบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ตามแนวทางการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) โดยกำหนดกรอบการประเมินเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะและการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กำหนดกรอบการประเมินที่จะเป็นประโยขน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองและส่งผลต่อการยกระดับ CPI ของประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเป็นทิศทางในระดับสากล ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 10 ตัวชี้วัดประกอบด้วย
1. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud)
2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)
3. การใช้อำนาจ (Power Distortion)
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (Asset Misappropriation)
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti - Corruption Improvement)
6. คุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงาน (Service Quality )
7. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน (Communication Efficiency)
8. การปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (Procedure Improvement)
9. การเปิดเผยข้อมูล ( Open Data)
10. การป้องกันการทุจริต (Anti - Corruption Practice)
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเครื่องมือในการประเมินไว้ 3 เครื่องมือประกอบด้วย
1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซึ่งหมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากร โดยกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินจำนวน 5 ตัวชี้วัด 30 คําถาม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 1 - 5
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้างที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินจำนวน 3 ตัวชี้วัด 15 คําถาม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 6 - 8
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลตามทิศทางในระดับสากล โดยกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินจำนวน 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อมูล ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 9 - 10
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาคุณภาพประจำตำบล เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการดําเนินงาน มีการดำเนินกงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB