กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2554 วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2556 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล(เปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย
2556-2557 โรงเรียนบ้านแม่กาษา ครู ค.ศ.1
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนแม่สอด ครู ค.ศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล