ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแม่สอด

 

1.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแม่สอด

              ในปีการศึกษา  2497  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตศึกษาขึ้นในอำเภอ  แม่สอด  1  โรงเรียน  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนแม่สอด  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2497 

              นายเสรี   ฉายวัฒนา  วุฒิ  ม.6  ครูโรงเรียนแม่สอด  สรรพวิทยาคม”  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ได้รับคำสั่งอำเภอแม่สอด  ที่  241/2497  ลงวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2497  ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   โรงเรียนแม่สอด  สังกัดกองการศึกษา  กรมสามัญศึกษา

            ในปี  พ.ศ. 2497  ยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  ได้อาศัยเรียนอยู่ที่ศาลา

วัดดอนแก้วไปพลาง ๆ  ก่อน  ในปีแรกได้รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีจำนวนนักเรียนชาย

15  คน  หญิง  20  คน  รวม  35  คน  ครูชาย  2  คน  อาศัยเรียนที่วัดดอนแก้วเป็นเวลา  3  ปี  คือ 

พ.ศ. 2497 2499 

              ในปี  พ.ศ.  2500  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  055  ขนาด  6  ห้อง  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  120,000  บาท  และได้ทำการก่อนสร้างในบริเวณที่ดินของโรงเรียนวัดมณีไพรสณฑ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น  และโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก  3  ไร่  2  งาน  และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างโรงฝึกงาน  ขนาดกว้าง  7  เมตร  ยาว  27  เมตร  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน 20,000  บาท 

              ในปีงบประมาณ  2503  โรงเรียนแม่สอดได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  7  เมตร  เป็นเงิน  10,000  บาท

              ในปีงบประมาณ  2506  ได้รับงบประมาณเทคอนกรีตพื้นโรงฝึกงานซึ่งยังคงค้างการก่อสร้างอีก  เป็นเงิน  20,000  บาท 

              ในปีการศึกษา  2508  ได้สร้างอาคารเรียนขนาด  3  ห้องเรียนอีก  1  หลัง  โดยผู้ปกครอง  พ่อค้า  ประชาชน  ในอำเภอแม่สอด  คิดเป็นเงิน  20,000  บาท

              ในปีงบประมาณ  2510  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน 

1  หลัง  เป็นเงิน  28,000  บาท

              นายสุชาติ   พัววิไล  นายอำเภอแม่สอด  ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าถ้าจะสร้างอาคารหลังใหม่ในบริเวณเดิมก็จะเป็นการคับแคบมาก  ไม่อาจจะขยับขยายได้ในโอกาสต่อไป  จึงได้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่จำนวน 7  ไร่  ห่างจากที่เดิมไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  500  เมตร  นายสุชาติ  พัววิไล  และนายเสรี  ฉายวัฒนา  ได้ขอความกรุณาจาก  ฯพณฯ  จอมพลถนอม  กิตติขจร  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ได้อนุมัติเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล  สมทบกับเงินงบประมาณอีก  520,000  บาท  รวมเป็นเงิน  800,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษาและขออนุมัติสร้างโรงฝึกงานแบบ 313 A    1  หลัง  เป็นเงิน  90,000 บาท  อาคารหลังใหม่สร้างในบริเวณที่ดินซึ่งเทศบาลตำบลแม่สอดจัดซื้อให้  ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2512  โดยกรมสามัญศึกษาให้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า อาคารรัฐสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์  และได้เปิดทำการสอน  ณ  อาคารหลังใหม่นี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2512  เป็นต้นมา  และได้จัดหาเงินสร้างอาคารประกอบเพิ่มเติมอีกตามลำดับ  คือ โรงเก็บรถจักรยาน ห้องสมุด  โรงอาหาร  เรือนเพาะชำ  บ้านพักภารโรง  ห้องสุขาชาย หญิง

 

 

               ในปีงบประมาณ  2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  2  หลัง  ขนาด 

1  ห้องนอน  ราคาหลังละ  25,000  บาท

              ในปีงบประมาณ  2516  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  015  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  8  ห้องเรียน  เป็นเงิน  870,000  บาท
              ในปีงบประมาณ  2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน 

70,000  บาท

              ในปีการศึกษา  2519  กรมสามัญศึกษาได้เปิดสอนในระดับประศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นอีก  ดังนี้

              -  ประถมศึกษาตอนต้น  จำนวน  2  ห้องเรียน  และประถมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 

15  ห้องเรียน

              ปีการศึกษา  2520  ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นอีก  จำนวน 

2  ห้องเรียน 

              ปีการศึกษา  2521  กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนแม่สอด  เปิดทำการสอนเฉพาะในระดับประถมศึกษาตามเดิม  และเปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก  1  ห้องเรียน

              ปีการศึกษา  2522  เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก  จำนวน  2  ห้องเรียน  และระดับประถมศึกษา

ปีที่  1 6  จำนวน  12  ห้องเรียน

              ปีการศึกษา  2523  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายกุล   เครือวงษ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน  แม่สอด  ตั้งแต่วันที่  3  เมษายน  2523

              วันที่  1  คุลาคม  2523  โรงเรียนแม่สอดได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติการโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาล  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และโรงเรียนประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2523  

              ปีการศึกษา  2524  โรงเรียนแม่สอดเปิดทำการสอนระดับชั้นเด็กเล็ก  และระดับประถมศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันสละทรัพย์สร้างรั้วโรงเรียน  ยาว  120  เมตร  คิดเป็นเงิน  200,000  บาท  และถังเก็บ น้ำฝนคอนกรีต  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.20  เมตร  สูง  3  เมตร  จำนวน  5  ถัง   เป็นเงิน  12,500  บาท

            วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2525  นางปราณี   ศิริลักษณ์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่สอด  ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่สอด  ต่อมาได้แต่งตั้ง   นายทิพย์     ปรวนแก้วมณี

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่สอด

                  ปีการศึกษา  2525  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน698,000  บาท  นอกจากนี้ยังได้รับปรับปรุงห้องสมุดและก่อตั้งโครงการอาหารกลางวันขึ้น

              ปีการศึกษา  2527  มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหาร  โดยให้นายทิพย์   ปรวนแก้วมณี  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวง  และได้แต่งตั้ง  นางศิริพรรณ  อุตวิชัย  ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่สอด

              ปีการศึกษา  2529  นายเฉลียว   วัชรพุกข์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายสม  จันทร์กระจ่าง  กรรมการศึกษาโรงเรียนแม่สอด  และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์  สร้างเรือนพยาบาล  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  11  เมตร  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  102,380  บาท

 

 

 

               ปีการศึกษา  2532  โรงเรียนแม่สอดได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนตำแหน่งผู้อำนวยการและได้แต่งตั้ง  นางศิริพรรณ   อุตวิชัย  เป็นผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2532 

              ปีการศึกษา  2533  นายอุดร   ตันติสุนทร  และคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าตามถนนรอบบริเวณโรงเรียน  เป็นเงิน  37,537  บาท  และบริษัทอินดัสทรี  จำกัด  (มหาชน)  ได้บริจาค เงินและวัสดุ   เพื่อใช้ในการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรคิดเป็นเงิน  19,138  บาท

              ปีการศึกษา  2534  คณะกรรมการศึกษา  คณะครู  และผู้ปกครองนักเรียนได้สละทรัพย์

เพื่อปรับปรุง  อาคารเรียนและสถานที่  เป็นเงิน  200,000  บาท

                    ปีงบประมาณ  2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.  จำนวน  10  ห้อง  เป็นเงิน 150,000  บาท

              ปีการศึกษา  2535  คณะกรรมการศึกษา  คณะครู  และผู้ปกครองนักเรียน  พ่อค้า  ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงโรงเรียน  ดังนี้

1.       ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนด้านหน้าและด้านทิศตะวันตก  เป็นเงิน  164,480  บาท

2.       ซ่อมแซม  ต่อเติมห้องสมุด  โดยบริษัท  ฮงล้ง  แอนด์ซัน  คณะกรรมการศึกษา คณะครู

ผู้ปกครองนักเรียน  พ่อค้า  ประชาชน  รวมเป็นเงิน  90,000  บาท

              วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2535  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายจำลอง   เกิดลับ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด  แทนตำแหน่งที่ว่าง  ตั้งแต่วันที่ 8  กันยายน  พ.ศ.  2535

              ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  จำนวน 12 ห้องเรียน 1 หลัง  เป็นเงิน  2,879,900  บาท  และเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2537  เป็นต้นมา

              ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบประมาณ

ให้จัดห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  30  ที่นั่ง  พร้อมอุปกรณ์ครบ  จำนวน  1  ห้อง

              ปีการศึกษา  2540  ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นปัจจุบันจาก สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จำนวน  28  ห้อง

              ปีการศึกษา  2541  นายจำลอง   เกิดลับ  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ลาออกจากราชการเพื่อไป

ประกอบอาชีพอื่น  ตามคำสั่ง  สปช. ที่  1166/2541  ลงวันที่  20  เมษายน  2541  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2541 

              วันที่  21  ตุลาคม  2541  นายมนัส   คำตา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด 

และโรงเรียนแม่สอดได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบ  สปช. 601  จำนวน  4  ที่นั่ง  เป็นเงิน 

140,500  บาท  และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต  ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

              ปีการศึกษา  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  1  หลัง  2  ที่นั่ง  พร้อมมีที่ปัสสาวะชาย เป็นเงิน    -   บาท  และงบประมาณ  ตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  รวม  3  รายการ  คือก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  1  สนาม  เป็นเงิน  231,000  บาท  ค่าจัดจ้างตัดเป็นเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา  5,280  บาท  ระดับมัธยมศึกษา  2,700  บาท  รวมเป็นเงิน  7,980  บาท

               ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  เครื่อง  เครื่องแสกนเนอร์  1  เครื่อง  และเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพ่นสี  1 เครื่อง  เป็นเงิน  81,700  บาท  โดยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2542  สำหรับใช้ในงานโครงการ  SCHOOL  NET  1  เครื่อง  และงานธุรการ  1  เครื่อง

              วันที่  12  สิงหาคม  2542  คณะกรรมการชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียน   ร่วมกันจัดหาเก้าอี้พลาสติกไว้ประจำหอประชุม  จำนวน  500  ตัว  เป็นเงิน  51,000  บาท

              ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร  12  สิงหามหาราชินี  ลงในหนังสือพิมพ์เสียงตากเพื่อนแนวหน้า  ฉบับพิเศษ  เพื่อนำรายได้จัดตั้งกองทุนวันแม่  เป็นเงินทั้งสิ้น  25,000  บาท  สามารถจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ทุกปีปีละ  10  ทุน ๆ  ละ  500  บาท

              ได้ประสานความช่วยเหลือจากประชาคมแม่สอด  และกองทุนช่วยเหลือผู้ยากลำบาก  (SIP) 

ขอเงินจัดตั้งกองทุนฝึกอาชีพนักเรียน  เป็นเงิน  35,000  บาท

              ปีการศึกษา  2543  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 2/28 จำนวน  1  หลัง 3  ชั้น 9  ห้องเรียน  เป็นเงิน  3,108,000  บาท  พร้อมครุภัณฑ์ครบทุกห้อง

              ได้รื้อถอนโรงอาหารและอาคารห้องสมุด  เพื่อใช้พื้นที่สร้างอาคารเรียน  และนำวัสดุไปจัดสร้างโรงอาหารใหม่พร้อมห้องปฏิบัติงานวิชาชีพ  2  ห้อง  โดยใช้งบประมาณเงินบำรุงการศึกษา  โครงการอาหารกลางวัน  เป็นเงิน  60,000  บาท  และเงินสมทบจากการทอดผ้าป่าสามัคคี  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2543 เป็นเงิน   90,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  150,000  บาท ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ระดับจังหวัด

              ปีการศึกษา  2544  มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาแนวโน้มออกกลางคัน รวม  30  ทุนๆ  ละ

3,000  บาท  เป็นเงิน  90,000  บาท  ได้รับทุนห่างไกลและขาดแคลน  จำนวน  5  ทุน ๆ ละ  3,000  บาท เป็นเงิน  15,000  บาท    และทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนักเรียนจากกรมประชาสงเคราะห์  1  ทุน  4,000  บาท

              วันที่  25  พฤศจิกายน  2544  คณะกรรมการโรงเรียนได้จัดงานสังสรรค์วันประถมศึกษาขึ้น 

เพื่อนำเงินรายได้ไปจ่ายเป็นค่าจ้างครูช่วยสอน  4  ราย  เป็นเงิน  80,000  บาท  และสมทบจัดสวัสดิการครู 

เป็นเงิน  25,000  บาท

              ปีการศึกษา  2545  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  3,000  บาท  ชนะเลิศโรงเรียนรณรงค์แก้ไขและต่อต้านยาเสพติดระดับจังหวัด  ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวน  299,900  บาท  สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนโดยการติดต่อประสานงานของ  คุณพัชรีภรณ์  ยะคำนะ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดแคลน  20  ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

จำนวน  10,000  บาท

              วันที่  29  พฤศจิกายน  2545  คณะกรรมการโรงเรียนได้ร่วมกันจัดงานฉลองอาคารห้องสมุดหลังใหม่ นำเงินรายได้ไปสมทบค่าจ้างก่อสร้างห้องสมุด  เป็นเงิน  40,000  บาท  สมทบเป็นค่าจ้างครูช่วยสอน เป็นเงิน  40,000  บาท 

              วันที่  11  มกราคม  2546  โรงเรียนได้จัดงานพิธีมอบอาคารห้องสมุดพร้อมกับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2546  และได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  ชุด  มูลค่า  40,000  บาท  พัดลมตั้งพื้น 2  ตัว  พัดลมติดเพดาน  4  ตัว  เครื่องทำน้ำเย็น  1  เครื่อง  และได้รับเงินร่วมทำบุญ  จำนวน  10,000  บาท  ได้มอบเป็นเงินสมทบจัดกิจกรรมห้องสมุดและซื้อหนังสือ 

              ชุมชนวัดมณีไพรสณฑ์ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา

4<