ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2563
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียนแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1(ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 8 8 16
อนุบาล 2(ชื่อเดิมอนุบาล 1) 17 21 38
อนุบาล 3(ชื่อเดิมอนุบาล 2) 22 26 48
รวมอนุบาล 47 55 102
       
ประถมศึกษาปีที่ 1 47 45 92
ประถมศึกษาปีที่ 2 45 52 97
ประถมศึกษาปีที่ 3 52 43 95
ประถมศึกษาปีที่ 4 67 51 118
ประถมศึกษาปีที่ 5 54 53 107
ประถมศึกษาปีที่ 6 60 56 116
รวมประถมศึกษา 325 300 625
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 43 28 71
มัธยมศึกษาปีที่ 2 48 41 89
มัธยมศึกษาปีที่ 3 30 33 63
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 121 102 223
       
รวม 493 457 950

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
โรงเรียนแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1(ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 8 8 16
อนุบาล 2(ชื่อเดิมอนุบาล 1) 23 25 48
อนุบาล 3(ชื่อเดิมอนุบาล 2) 27 30 57
รวมอนุบาล 58 63 121
       
ประถมศึกษาปีที่ 1 42 48 90
ประถมศึกษาปีที่ 2 49 43 92
ประถมศึกษาปีที่ 3 68 49 117
ประถมศึกษาปีที่ 4 51 51 102
ประถมศึกษาปีที่ 5 60 53 113
ประถมศึกษาปีที่ 6 38 33 71
รวมประถมศึกษา 308 277 585
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 49 40 89
มัธยมศึกษาปีที่ 2 36 32 68
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36 23 59
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 121 95 216
       
รวม 487 435 922

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561
โรงเรียนแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1(ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 6 11 17
อนุบาล 2(ชื่อเดิมอนุบาล 1) 22 24 46
อนุบาล 3(ชื่อเดิมอนุบาล 2) 28 24 52
รวมอนุบาล 56 59 115
       
ประถมศึกษาปีที่ 1 51 46 97
ประถมศึกษาปีที่ 2 64 51 115
ประถมศึกษาปีที่ 3 49 47 96
ประถมศึกษาปีที่ 4 55 53 108
ประถมศึกษาปีที่ 5 38 34 72
ประถมศึกษาปีที่ 6 40 54 94
รวมประถมศึกษา 297 285 582
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 40 36 76
มัธยมศึกษาปีที่ 2 36 24 60
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 33 70
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 113 93 206
       
รวม 466 437 903

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560
โรงเรียนแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1(ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 6 4 10
อนุบาล 2(ชื่อเดิมอนุบาล 1) 31 29 60
อนุบาล 3(ชื่อเดิมอนุบาล 2) 27 21 48
รวมอนุบาล 64 54 118
       
ประถมศึกษาปีที่ 1 72 52 124
ประถมศึกษาปีที่ 2 53 47 100
ประถมศึกษาปีที่ 3 54 54 108
ประถมศึกษาปีที่ 4 38 31 69
ประถมศึกษาปีที่ 5 37 52 89
ประถมศึกษาปีที่ 6 38 39 77
รวมประถมศึกษา 292 275 567
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 39 24 63
มัธยมศึกษาปีที่ 2 43 35 78
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 42 66
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 106 101 207
       
รวม 462 430 892

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนแม่สอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับชั้น/รายห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 14 11 25 นางสาวสอิ้ง  มนติ๊บ
อนุบาล 1/2 17 9 26 นางสาวรพีพรรณ  ออแก้ว
อนุบาล 2/1 16 13 29 นางสุกานดา  จันณะ
อนุบาล 2/2 14 14 28 นางสุทธพร  เสนชุ่ม
รวมอนุบาล 61 47 108  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 19 13 32 นางสาวสุพัตรา  วงษ์มณฑา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 14 34 นางยุพา  เวทมาหะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 17 35 นางศรีไพร  เพชรปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 19 35 นางเหลี่ยมทอง  ปินตา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 19 17 36 นางจันทภา  ยาเป็ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 18 18 36 นางอรุณวรรณ  ปวงบุตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 18 14 32 นางอุษา  ยิ่งยงเมธี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 18 15 33 นางสาวโชติมณี  คฤหะมาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 18 22 40 นางศศิธร  เพชรทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 23 40 นางวราภรณ์  ใจยะสิทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 20 40 นางกาญจนา  พันธ์กอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 20 19 39 นางแสนสุข  วาทา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 19 20 39 นางอโนชา  จันทบุตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 22 17 39 นางพัฒนา  จันเอียด
รวมประถมศึกษา 259 248 507  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 18 40 นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 24 16 40 นางยุพิน  ต่อติด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 11 21 32 นางสาวสาธิตา  พรมคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 20 34 นายเอกพงศ์  สันตะวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 16 22 38 นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16 22 38 นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
รวมมัธยมศึกษา 103 119 222  
รวมทั้งสิ้น 423 414 837  

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.8 KB