กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศศิธร เพชรทอง
ครู คศ.3

นายเอกพงศ์ สันตะวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายนฤดล เมฆี