กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเอกพงศ์ สันตะวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายทรรศพล คำฟูบุตร
ครูผู้ช่วย