กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเอกพงศ์ สันตะวัน
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายนฤดล เมฆี