กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศศิธร เพชรทอง
ครู คศ.3

นายเอกพงศ์ สันตะวัน
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑา
ครู คศ.1

นายอัทธ์ เกียรติตระกูลเมธา
ครู คศ.1

นายนฤดล เมฆี