กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
ครู คศ.3

นางสาวนิกูล อิทธเตชสี
ครู คศ.2

นางสาวสกุลรัตน์ แจ้ใจมา
ครูผู้ช่วย

นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2