กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิกูล อิทธเตชสี
ครู คศ.2

นางสาวสกุลรัตน์ แจ้ใจมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด
ครู คศ.2