กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรินรัตน์ กฤติยรัตฐกรณ์
ครู คศ.3

นางสาวนิกูล อิทธเตชสี
ครู คศ.2

นางสาวสกุลรัตน์ แจ้ใจมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2