กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษา ยิ่งยงเมธี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรุณวรรณ ปวงบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางจันทภา ยาเป็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวโชติมณี คฤหะมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศรีไพร เพชรปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุธิตา พรมคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอรวรรณ มูลชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรัชนีกร เมืองเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางวันวิสาข์ แสนฟ้างาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลธิชา โชติช่วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรรณี สว่างเจริญลาภ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3