กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษา ยิ่งยงเมธี
ครู คศ.3

นางอรุณวรรณ ปวงบุตร
ครู คศ.3

นางจันทภา ยาเป็ง
ครู คศ.3

นางพัฒนา จันเอียด
ครู คศ.2

นางแสนสุข วาทา
ครู คศ.2

นางสาวโชติมณี คฤหะมาน
ครู คศ.2

นางอโนชา จันทบุตร
ครู คศ.3

นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์
ครู คศ.1

นางศรีไพร เพชรปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวสุธิตา พรมคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพดี อินทุทรัพย์

นางสาวอรวรรณ มูลชัย
ครูผู้ช่วย