กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวริยาภรณ์ จันทร์ทิพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรุณวรรณ ปวงบุตร
ครู คศ.3

นางจันทภา ยาเป็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวโชติมณี คฤหะมาน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศรีไพร เพชรปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอรวรรณ มูลชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรัชนีกร เมืองเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวันวิสาข์ แสนฟ้างาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชลธิชา โชติช่วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววรรณี แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุมิตรา สิทธิมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1