พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (Mission)

          โรงเรียนแม่สอด  มีหน้าที่  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ   นักเรียนจะได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมกิจกรรมตามนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่  ให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

ภารกิจ  (Assign  Mission)

               1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่   ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดย

                   1.1  การจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน  (0 – 18  ปี)

                   1.2  จัดทำแผนที่การศึกษา  (School  Mapping)

                   1.3  ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่น

                   1.4  จัดระบบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  การย้าย  การจำหน่ายและการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ..  2545

               2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานชาติ                ทั้งปัจจัย  กระบวนการ  การบริหารจัดการและผลผลิตโดย

                   2.1  ส่งเสริม  สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน  ท้องถิ่น

                   2.2  การปฎิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพ

                   2.4  ส่งเสริมให้มีการสำรวจ  พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษา 

และชุมชนมาใช้อย่างหลากหลาย

                   2.5  ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและพร้อมรับการประเมินภายนอก

                   2.6  จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

                   2.7  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอในการออกไปประกอบอาชีพ

และศึกษาต่อ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย

ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย

                   3.1  ให้มีการบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมไปในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                   3.2 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทย

                   3.3  ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

                   3.4  ส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

               4.  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดย

                   4.1  มีระบบการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)

                   4.2  ส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

                   4.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

                   4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกรูปแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                   4.5 ส่งเสริมระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ

                   5.ระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพ