ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/06/2016
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 70746
Page Views 86169
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวมินทร์ ธรรมใจ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายคัมภีร์ โรจุยะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายยุรนันท์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐฎนิชา ทาเปลว
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไอซา ฮาซิม
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายพันกร ภมรวิจิตรโสภา
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรพรรญา
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ยวงคำ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรางคนา อินต๊ะขันแก้ว
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรพินธ์ อุดหล้า
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศจี ชัยธนัณพร
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงราตรี
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสลาดา สุเบดี
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรัญญา คีรีสันติกุล
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุ๊กกี้
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชไมพร ลำปุก
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสมใจ ชัยธนัณพร
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธารทิพย์ ปานเทียน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไตรภพ วนาพิรุณ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิดา
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยาใจ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุจิรา ทิสี
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุแก้ว
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิสา
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาลาย
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรนิชา จุดเพชรแจ่ม
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายส่ิงแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ
ตำแหน่ง : สภานักเรียนฝ่ายส่ิงแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3