ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ฉายวัฒนา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2497-2500
ชื่อ-นามสกุล : นายกุล เครือวังษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพย์ ปรวนแก้วมณี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2528
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพรรณ อุตวิชัย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง เกิดลับ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส คำตา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แม่นยำ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย อินหว่าง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล แปงติ๊บ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-30 ก.ย.2563
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0435045
อีเมล์ : krumon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์พร รองงาม
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.-ปัจจุบัน