คณะผู้บริหาร

นายวิมล แปงติ๊บ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา