กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพิน ต่อติด
ครู คศ.2

นายทวี ปวงแก้ว
ครู คศ.2

นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่น
ครู คศ.1

นางวราภรณ์ ใจยะสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกันยารัตน์ หล้าสุภา
ครูผู้ช่วย