กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพิน ต่อติด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายทวี ปวงแก้ว
ครู คศ.2

นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกันยารัตน์ เลิศรัตนพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1