สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-ม่วง

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธอิทธิโชโต

 

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรมนำความรู้

 

คำขวัญโรงเรียน

สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี

ความพร้อมเพรียงของหมู่ก่อให้เกิดสุข