News
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 โรงเรียนแม่สอด รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเช็คมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ติดตามผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน BLENDED LEARN 3 ON ที่โรงเรียนได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทความพร
Activity
Education News
Webboard
Topic Date
โรงเรียนแม่สอดจะเปิดเรียนเป็นปกติเมื่อไรค่ะ (176/1) 20 ส.ค. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Executive


Director
รับเรื่องร้องเรียน
Link
รับเรื่องร้องเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password