วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

          “นักเรียนเป็นผู้ใฝ่ความดี  มีปัญญา  รักษาสภาพแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่อาเซียน

               โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมแบบไทย  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

การศึกษาและสามารถแข่งขันได้  มีจิตสำนึกที่จะรักษาสภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติและสังคมให้

เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่เป็นสุข