ปฐมวัย

นางสุกานดา จันณะ
ครู คศ.2

นางสุทธพร เสนชุ่ม
ครู คศ.2

นางสาวธนาภรณ์ อักษรชัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางยุพิน สุขมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1