ปฐมวัย

นางสุกานดา จันณะ
ครู คศ.2

นางสุทธพร เสนชุ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชญานิศา ศิระพรธนารัชต์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธนาภรณ์ อักษรชัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสิริกาญจน์ จันแก้วปง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1