ปฐมวัย

นางสุกานดา จันณะ
ครู คศ.2

นางสุทธพร เสนชุ่ม
ครู คศ.2

นางสาวสอิ้ง มนติ๊บ
ครู คศ.3

นางสาวรพีพรรณ ออแก้ว