ปฐมวัย

นางสุทธพร เสนชุ่ม
ครู คศ.2

นางยุพิน สุขมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนิราพร ปวงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2