กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรีย์พร รองงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรรณวิสา สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย

นางนันทนา แสงทอง
ครู คศ.1