กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรีย์พร รองงาม
ครู คศ.3

นางสาววรรณวิสา สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย