กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรีย์พร รองงาม
ครู คศ.3

นางวารี คำปาสังข์
ครู คศ.3

นายพฤกษ์ เวียงดาว