กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิธร เพชรทอง
ครู คศ.3

นายสุรเดช จันณะ
ครู คศ.2

นางอรอนงค์ สิงหราช
ครู คศ.2

นางสาวมยุรา รอดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววิภาพร ล่ำสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายเมธัส ก๋าแก่น
ครูผู้ช่วย