กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิธร เพชรทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุรเดช จันณะ
ครู คศ.2

นางอรอนงค์ สิงหราช
ครู คศ.2

นางสาวมยุรา รอดแก้ว
ครู คศ.2

นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายเมธัส ก๋าแก่น
ครูผู้ช่วย