กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรเดช จันณะ
ครู คศ.2

นางกาญจนา พันธ์กอง
ครู คศ.2

นางอรอนงค์ สิงหราช
ครู คศ.2

นางสาวมยุรา รอดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววิภาพร ล่ำสูง
ครูผู้ช่วย