กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิธร เพชรทอง
ครู คศ.3

นางสาวมยุรา รอดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายเมธัส ก๋าแก่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1