กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรเดช จันณะ
ครู คศ.2

นางกาญจนา พันธ์กอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอรอนงค์ สิงหราช
ครู คศ.2

นางสาวมยุรา รอดแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววิภาพร ล่ำสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์
ครูผู้ช่วย