กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัญชุลี บุญนายืน
ครู คศ.3

นางเหลี่ยมทอง ปินตา
ครู คศ.2

นางสาวศศิวิมล วงศ์ครองศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรสวรรค์ เพชร์มี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวพิชชา สถิตย์คงทน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ กาญจนคงคา