กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัญชุลี บุญนายืน
ครู คศ.3

นางเหลี่ยมทอง ปินตา
ครู คศ.3

นางสาวศศิวิมล วงศ์ครองศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศรสวรรค์ เพชร์มี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุวพิชชา สถิตย์คงทน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกรรณิการ์ กาญจนคงคา

นางสาวสุธนี สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสิริกาญจน์ จันแก้วปง