กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเหลี่ยมทอง ปินตา
ครู คศ.3

นางสาวศรสวรรค์ เพชร์มี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุวพิชชา สถิตย์คงทน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุธนี สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิรินทร์ วงศ์นายะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3