กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเหลี่ยมทอง ปินตา
ครู คศ.3

นางสาวศศิวิมล วงศ์ครองศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศรสวรรค์ เพชร์มี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุวพิชชา สถิตย์คงทน
ครู คศ.1

นางสาวสุธนี สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2