กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธารวิมล เทียนสว่าง
ครูผู้ช่วย

นายสมจิต หล้าสอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2