กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธารวิมล เทียนสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายสมจิต หล้าสอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1