กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธารวิมล เทียนสว่าง
ครูผู้ช่วย

นางธีราพร กาสมสัน