ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนธรรมมะ เป็นประจำทุกวันศุกร์โดยแบ่งเป็นนัก (อ่าน 15) 30 ส.ค. 61
งานเกษียณอายุข้าราชการ ปี พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต ข้า (อ่าน 28) 30 ส.ค. 61
วันที่ 24 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรี (อ่าน 16) 30 ส.ค. 61
วันที่ 24 ส.ค.2561 ศูนย์ Peer โรงเรียนแม่สอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนครูที่ผ่านการอบรม boot ca (อ่าน 12) 30 ส.ค. 61
วันที่ 2-4 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าค่ายฝึ (อ่าน 28) 02 ส.ค. 61
วันที่ 1 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 21) 02 ส.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมตัวแทนคณะครูนำ กองลูกเสือสามัญรุ (อ่าน 21) 31 ก.ค. 61
วันที่ 26 ก.ค. 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่สอดร่วมถวายพระพรชัยมงค (อ่าน 24) 31 ก.ค. 61
วันที่ 26 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่สอด (อ่าน 14) 31 ก.ค. 61
วันที่ 25 ก.ค. 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 14) 31 ก.ค. 61
วันที่ 25 ก.ค. 2561 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และนายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนเข้ (อ่าน 15) 31 ก.ค. 61
วันที่ 23 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนักเรียนตัวแท (อ่าน 11) 31 ก.ค. 61
วันที่ 22 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการและบริห (อ่าน 48) 31 ก.ค. 61
วันที่ 22-23 ก.ค.2561 ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เข้ารับการอบรมตามที่ได้ลงท (อ่าน 19) 31 ก.ค. 61
วันที่ 21 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมพิธีอุปสมบท นายสมชาย คำตุ้ย ผ (อ่าน 15) 31 ก.ค. 61
วันที่ 20 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรีย (อ่าน 70) 20 ก.ค. 61
วันที่ 9 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พ (อ่าน 45) 17 ก.ค. 61
วันที่ 16 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยทีมวิทยากรให้ความรู้การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ฟัน (อ่าน 42) 17 ก.ค. 61
วันที่ 15 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด เป็นประธานในพิธีการเปิดโครง (อ่าน 71) 17 ก.ค. 61
วันที่ 10 ก.ค.2561 โรงพยาบาลแม่สอด เข้าร่วมสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สอดเพื่อส่งเสริมการมีสุ (อ่าน 61) 17 ก.ค. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ดำเนินการระบบดูแลนักเรียน ลง (อ่าน 37) 17 ก.ค. 61
วันที่ 29-30 มิ.ย. - 1 ก.ค.2561 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการสร้าง (อ่าน 36) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 ทีมดนตรีลูกทุุ่ง โรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมแสดงความสามารถ เวทีโครงการตลาดประชารัฐ (อ่าน 33) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอดได้รับคณะโครงการ แยก แลก ยิ้ม จากกลุ่ม ปตท.แม่สอด จัดกิจกรรมให้ควา (อ่าน 37) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ในวั (อ่าน 34) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 โรงเรียนแม่สอดได้ดำเนินการจัดค่ายทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภา (อ่าน 31) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 25 มิ.ย.2561 โรงพยาบาลเข้าตรวจสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น (อ่าน 16) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยได้จัดให้มีการประกวดพานธ (อ่าน 66) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานไฟฟ้า อำเภอแม่สอด เข้าให้ความรู้ กับคณะครูและนักเรียนโรงเรีย (อ่าน 60) 14 มิ.ย. 61
คณะครูหัวหน้าฝ่ายงาน ทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานวิชาการแต่ละช่วงชั้นเข้ารับฟังนโยบาย จากรายการ ข (อ่าน 49) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนครูฝ่ายการเงินและพัสดุ (อ่าน 53) 14 มิ.ย. 61
โครงการอาหารเสริมในนักเรียนทุพโภชนาการ นักเรียนที่มีน้ำหนัก และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับอาหารเสริม (อ่าน 53) 14 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรม ดำเนินงานในด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน เพื่อดำเ (อ่าน 33) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 8 มิ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อเป็น (อ่าน 33) 14 มิ.ย. 61
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมรับฟังรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เพื่อรับทราบนโยบายเข้ม ป้องกันเด็กเล่ (อ่าน 29) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรพบเพื่อน (อ่าน 29) 14 มิ.ย. 61
วันที่ 20 พ.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำน (อ่าน 41) 21 พ.ค. 61
วันที่ 18 พ.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 49) 21 พ.ค. 61
วันที่ 16 พ.ค. 2561 ครูสุรเดช จันณะ ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล (อ่าน 41) 21 พ.ค. 61
วันที่ 7 มี.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอด จำนวน 106 คนเข้ารับการวัดความสามารถพ (อ่าน 162) 08 มี.ค. 61