ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10-11 เม.ย. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับฟังการดำเนินงานของทางสหกรณ์ตลอดปี 2563 และสมัครสมาชิกประเภทต่างๆ แจ้งสิทธิ์ ที่สมาชิกรับทราบ (อ่าน 11) 10 เม.ย. 64
วันที่ 9 เม.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ที่เดินทางมาส่งมอบตัวคุณครูวิรินทร์ วงศ์นายะ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ได้รับคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติหน้ (อ่าน 10) 10 เม.ย. 64
วันที่ 9 เม.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนร่มเกล้า 2 ที่เดินทางมาส่งมอบตัวคุณครูสุมิตตรา สิทธิมา วิชาเอกประถมศึกษา ที่ได้รับคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 13) 10 เม.ย. 64
วันที่ 8 เม.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด หัวหน้าวิชาการโรงเรียนแม่สอด นางสาวกัลยารัตน์ เลิศรัตนพันธ์ หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่ 3 นางยุพิน สุข (อ่าน 9) 10 เม.ย. 64
วันที่ 8 เม.ย.2564 คณะครูโรงเรียนแม่สอด พร้อมใจกันไปฉีควัคซีน COVID-19 เพื่อร่วมรณรงค์และเป็นตัวอย่างเชิญชวนให้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอด และพี่น้องที่ทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 (อ่าน 11) 10 เม.ย. 64
วันที่ 7 เม.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2563 รับฟังผลการดำเนินงานในส่วนของทุกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ชี้แจง และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนกระบวนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เตรียมแ (อ่าน 7) 10 เม.ย. 64
วันที่ 2 เม.ย. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์ สารจุม และ นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 22) 06 เม.ย. 64
วันที่ 1 เม.ย. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูตัวแทนมอบน้ำใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกป้องกัน (COVID-19) ณ จุดรับบริจาคโรงพยาบาลแม่สอด และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครู (อ่าน 28) 01 เม.ย. 64
วันที่ 29 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดเป็นประธานมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ผ่านการคัดกรอง(นักเรียนกลุ่มใหม่)ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 39 ทุน ระดับชั้นอนุบาล ทุนละ 1,500 บาท ระดับประ (อ่าน 51) 29 มี.ค. 64
วันที่ 25 มี.ค. 2564 คณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามคำสั่ง สพป.ตาก เขต 2 ที่ 214/2564 (อ่าน 32) 25 มี.ค. 64
วันที่ 25 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด ครูวิชาการโรงเรียน และ นายทรรศพล คำฟูบุตร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐา (อ่าน 29) 25 มี.ค. 64
วันที่ 24 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยนางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการจัดการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 29) 24 มี.ค. 64
วันที่ 23 มี.ค.2564 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย อนุบาล 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 56) 23 มี.ค. 64
เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20-24 มี.ค. 2564) (อ่าน 33) 21 มี.ค. 64
วันที่ 20 มี.ค.2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ความเท่าเทียมในการศึกษา ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมีการตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่าง จำกัดพื้นที่นั่งรอสอบ (อ่าน 29) 21 มี.ค. 64
นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 42) 18 มี.ค. 64
วันที่ 17 มี.ค. 2564 นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เข้าเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test) ปีการศึกษา 2563 แบบทดสอบจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ (อ่าน 32) 17 มี.ค. 64
วันที่ 13-14 มี.ค. 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำเข้าสอบวัดผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) O-Net ภายใต้ประกาศ สทศ.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 41) 15 มี.ค. 64
วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 16.30 น. นางกุหลาบ แกมเงิน หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนแม่สอด ประชุม คณะกรรมการ ในการดำเนินการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจง และแนะนำมาตรการในการจัดสอบครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 30) 15 มี.ค. 64
วันที่ 10 มี.ค.2564 นางจันทภา ยาเป็ง หัวหน้าฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนแม่สอด เข้ารับอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด (อ่าน 30) 15 มี.ค. 64
วันที่ 9 มี.ค. 2564 นักเรียนชมการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงในสถานการณ์มีเพลิงไหม้ ร่วมเรียนรู้ทักษะการใช (อ่าน 33) 09 มี.ค. 64
วันที่ 9 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของหลวงพ่อมหาว (อ่าน 24) 09 มี.ค. 64
วันที่ 5 มี.ค. 2564 นายเอกวัฒน์ สารจุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้ารับมอบ (อ่าน 28) 08 มี.ค. 64
ประกาศ การโรงเรียนแม่สอด ฉบับที่ 4/2564 (อ่าน 24) 08 มี.ค. 64
วันที่ 4 มี.ค.2564 โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด มอบหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า เพื่อป้องก (อ่าน 25) 08 มี.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 37) 08 มี.ค. 64
วันที่ 1 มี.ค. 2564 โรงเรียนแม่สอดเปิดเรียนหลังจากหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดข (อ่าน 39) 02 มี.ค. 64
วันที่ 20 ก.พ. 2564 โรงเรียนแม่สอดได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมกับกองอำนวยก (อ่าน 55) 20 ก.พ. 64
โรงเรียนแม่สสอดปรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand Worksheet with Parents ผสมผสานเรียนออนไลน์ (อ่าน 53) 16 ก.พ. 64
วันที่ 15 ก.พ. 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นิเ (อ่าน 66) 16 ก.พ. 64
วันที่ 10 ก.พ. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ (อ่าน 65) 10 ก.พ. 64
วันที่ 10 ก.พ.2564 โรงเรียนแม่สอดเริ่มขับเคลื่อนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสถานการณ (อ่าน 53) 10 ก.พ. 64
วัน 8-10 ก.พ.2564 โรงเรียนแม่สอด ได้ทำการแจกแฟ้มใบงานจากมติให้มีการปิดเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการ (อ่าน 51) 10 ก.พ. 64
วันที่ 8 ก.พ. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานในการประชุมเตรียมวางแผนการ (อ่าน 46) 10 ก.พ. 64
วันที่ 8 ก.พ. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้คณะครูในการอบร (อ่าน 47) 10 ก.พ. 64
แจ้ง ด่วนที่สุด (อ่าน 57) 07 ก.พ. 64
วันที่ 4 ก.พ. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนแม่สอด และคณะ (อ่าน 61) 04 ก.พ. 64
วันที่ 4 ก.พ. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูสักการะขอพร สิ่งศักดิ์สิทธ์ใ (อ่าน 53) 04 ก.พ. 64
วันที่ 3 ก.พ.2564 โรงเรียนแม่สอด ได้ทำการแจกแฟ้มใบงาน เนื่องด้วยประกาศโรงเรียนแม่สอด เรื่องปิดเรียนก (อ่าน 69) 03 ก.พ. 64
แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่สอด รับใบงาน และอาหารเสริม(นม)(อนุบาล-ประถม) (อ่าน 89) 01 ก.พ. 64