ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 โรงเรียนแม่สอด รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเช็คมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ติดตามผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน BLENDED LEARN 3 ON ที่โรงเรียนได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทความพร (อ่าน 6) 21 มิ.ย. 64
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ท่านที่ปรึกษา และคณะทำงานทีมสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด (อ่าน 8) 18 มิ.ย. 64
วันที่ 16 มิ.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์ สารจุม, นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และหัวหน้า 4 ฝ่ายงานโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำ (อ่าน 9) 18 มิ.ย. 64
วันที่ 16 มิ.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์ สารจุม, นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และหัวหน้า 4 ฝ่ายงานโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร ท่านนายกเทศมนตร (อ่าน 5) 18 มิ.ย. 64
วันที่ 14 มิ.ย.2564 คณะผู้บริหารโรงเรียแม่สอด เข้าพบปะนักเรียนทุกห้องเรียน พร้อมติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน และบรรยากาศชั้นเรียน ภายใต้ความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา การเว้นระยะห่าง การจัดเตรียมบริการเจล ล้างมือทุกห้องเรียน การฉีดพ่นแอลก (อ่าน 12) 14 มิ.ย. 64
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 โรงเรียนแม่สอดเปิดเรียนปกติ (On site) วันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด (อ่าน 10) 14 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแม่สอดฉบับที่ 8/2564 เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) (อ่าน 12) 14 มิ.ย. 64
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยโรงเรียนแม่สอดจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้รับการจัดสรรตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 2 ตำแหน่ง ปัจจุบันได้แก่ นา (อ่าน 21) 11 มิ.ย. 64
วันที่ 11มิ.ย. 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ณ จุดให้บริการของ โรงพยาบาลแม่สอด ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยของตัวบุคลากร และนักเรียน ร่วมถึงผู้ปกครองโรงเรี (อ่าน 19) 11 มิ.ย. 64
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยนายเอกวัฒน์ สารจุม , นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และหัวหน้า 4 ฝ่ายงานโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเ (อ่าน 14) 10 มิ.ย. 64
วันที่ 10 มิ.ย.2564 นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด หัวหน้าวิชาการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นางสาวกัลยารัตน์ เลิศรัตนพันธ์ุ หัวหน้าวิชาการ ช่วงชั้นที่ 2( ป.4-6) เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อ (อ่าน 14) 10 มิ.ย. 64
สรุปรายงาน การรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด (อ่าน 18) 10 มิ.ย. 64
วันที่ 9 มิ.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด แจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 ประจำวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา (อ่าน 10) 10 มิ.ย. 64
วันที่ 3 มิ.ย.2564 โรงเรียนแม่สอดจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจ และประดับผ้าระบายสีม่วง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิ (อ่าน 31) 03 มิ.ย. 64
วันที่ 2 มิ.ย.2564 คณะครูโรงเรียนแม่สอด เตรียมความพร้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 23) 03 มิ.ย. 64
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 โรงเรียนแม่สอด จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน BLENDED LEARN 3 ON โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทความพร้อมของนักเรียนตามศักยภาพ และข้อจำกัดด้านความพร้อมของครอบครัวนักเรียน โดยจัดให้มีรูปแบบการเรียนที่ผสมผสาน ระหว่าง ON Line - ON Demand และ ON (อ่าน 31) 01 มิ.ย. 64
โรงเรียนแม่สอด เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2564 และตลอดไป #เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ เพื่อส่งเสริมให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 (อ่าน 35) 01 มิ.ย. 64
วันที่ 28-30 พ.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื่้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ร่วมสรุปข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆ (อ่าน 32) 31 พ.ค. 64
วันที่ 28 พ.ค. 2564 โรงเรียนแม่สอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการทำน้ำยาล้างมือ ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาโดยได้ เชิญคุณครูรัชนีกร เมืองเพชร ครูที่มีความรู้และความชำนาญในการทำน้ำยาล้างมือ ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาและผู้จัดทำน้ำยาล้างมือให้กับทางโรงเรียน (อ่าน 29) 31 พ.ค. 64
วันที่ 27 พ.ค. 2564 โรงเรียนแม่สอด ได้เชิญ นางสาวพนารัตน์ ตอพล เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการขอมีวิทยฐานะของครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์ในการพัฒนางานของตนเองในการขอวิทยฐานะ ว 21 ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนแม่สอด (อ่าน 34) 31 พ.ค. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 38) 28 พ.ค. 64
วันที่ 25 พ.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์ สารจุม , นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด หัวหน้าวิชาการโรงเรียนแม่สอด นางกัลยารัตน์ เลิศรัตนพันธุ์ หัวหน้าวิชาการช่วงช (อ่าน 38) 25 พ.ค. 64
วันที่ 24 พ.ค. 2564 คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการอำเภอแม่สอด ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกลี่ยกำลังพนักงานราชการ ดำแหน่งครูผู้สอน และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต อำเภอแม่สอด ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนอั (อ่าน 46) 25 พ.ค. 64
วันที่ 21 พ.ค. 2563 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์ สารจุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นางสาวนิกูล อิทธิเตชสี หัวหน้างานแนะแนว นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์ หัวหน้างานร (อ่าน 49) 21 พ.ค. 64
วันที่ 19 พ.ค.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารวิชาการ หัวหน้าวิชาการโรงเรียน หัวหน้ววิชาการระดับช่วงชั้น ร่วมฟังการประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียน เวลา 13.30 น. ผ่านช่องทาง facebook และwebsite จึงจัดป (อ่าน 45) 21 พ.ค. 64
วันที่ 19 พ.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการอำเภอแม่สอด ปีการศึกษา 2564 ร่วมประชุมการเกลี่ยกำลังพนักงานราชการ ดำแหน่งครูผู้สอน และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ในแต่ละ (อ่าน 35) 21 พ.ค. 64
วันที่ 18 พ.ค.2564 ตามประกาศ โรงเรียนแม่สอด ฉบับที่ 6/2564 เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2564 ถึง วันที่ 31 พ.ค.2564 (อ่าน 42) 18 พ.ค. 64
วันที่ 17 พ.ค.2564 ตามประกาศ โรงเรียนแม่สอด ฉบับที่ 6/2564 เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2564 ถึง วันที่ 31 พ.ค.2564 (อ่าน 39) 17 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแม่สอด ฉบับที่ 6/2564 เรื่องการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 39) 15 พ.ค. 64
วันที่ 14 พ.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 28) 14 พ.ค. 64
วันที่ 13 พ.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในช่วงเวลาวันที่ 17-31 พ.ค.2563 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ไ (อ่าน 31) 14 พ.ค. 64
วันที่ 12 พ.ค.2564 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ครัวประกอบอาหารของโรงเรียน ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 โดยรถบริการจากโรงพยาบาลแม่สอด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ (อ่าน 38) 12 พ.ค. 64
วันที่ 11 พ.ค. 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง (อ่าน 51) 12 พ.ค. 64
วันที่ 3 พ.ค. 2564 โรงเรียนแม่สอดมอบทุนค่าครองชีพ ตามมาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคชั้นรอยต่อ เพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ กสศ. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม(กลุ่มรอยต่อ)ในระดับชั้น อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 แ (อ่าน 47) 03 พ.ค. 64
วันที่ 30 เม.ย. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายเอกวัฒน์ สารจุม รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมรับมอบการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 45) 03 พ.ค. 64
วันที่ 24-28 เม.ย.2564 โรงเรียนแม่สอดเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด (อ่าน 62) 25 เม.ย. 64
วันที่ 16-20 เม.ย.2564 โรงเรียนแม่สอดเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด (อ่าน 72) 20 เม.ย. 64
วันที่ 10-11 เม.ย. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับฟังการดำเนินงานของทางสหกรณ์ตลอดปี 2563 และสมัครสมาชิกประเภทต่างๆ แจ้งสิทธิ์ ที่สมาชิกรับทราบ (อ่าน 75) 10 เม.ย. 64
วันที่ 9 เม.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ที่เดินทางมาส่งมอบตัวคุณครูวิรินทร์ วงศ์นายะ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ได้รับคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติหน้ (อ่าน 66) 10 เม.ย. 64
วันที่ 9 เม.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนร่มเกล้า 2 ที่เดินทางมาส่งมอบตัวคุณครูสุมิตตรา สิทธิมา วิชาเอกประถมศึกษา ที่ได้รับคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 69) 10 เม.ย. 64