ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชม การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดเกม ซึ่งจะทำการชิงชัยแข่งขันกรีฑาในวันที่ 30 พฤศจิ (อ่าน 13) 29 พ.ย. 61
วันที่ 29 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ เป็นประธานเปิดการ สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจ (อ่าน 10) 29 พ.ย. 61
วันที่ 26 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบ โล่และเกียรติบัตรให้กับต (อ่าน 11) 26 พ.ย. 61
วันที่ 9 พ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แ (อ่าน 16) 15 พ.ย. 61
วันที่ 14 พ.ย. 2561 นวยวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบเหรียญและเกียรติบัตร ในก (อ่าน 12) 15 พ.ย. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ด้านที (อ่าน 11) 15 พ.ย. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ รับน (อ่าน 8) 15 พ.ย. 61
วันที่ 5 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านกล (อ่าน 16) 15 พ.ย. 61
วันที่ 4 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิคุณ( (อ่าน 12) 15 พ.ย. 61
วันที่ 2 พ.ย. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวแนะนำ และต้อนรับข้าราชการครูที่ได (อ่าน 21) 02 พ.ย. 61
วันที่ 1 พ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด กล่าวให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาค (อ่าน 20) 02 พ.ย. 61
วันที่ 26 ก.ย.2561 เจ้าหน้าที่โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน( D.A.R.E. ประเ (อ่าน 41) 02 ต.ค. 61
วันที่ 27 ก.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดงานมุทิตาจิต (อ่าน 67) 02 ต.ค. 61
วันที่ 2 ต.ค.2561 คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักส (อ่าน 43) 02 ต.ค. 61
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนธรรมมะ เป็นประจำทุกวันศุกร์โดยแบ่งเป็นนัก (อ่าน 53) 30 ส.ค. 61
งานเกษียณอายุข้าราชการ ปี พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต ข้า (อ่าน 108) 30 ส.ค. 61
วันที่ 24 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรี (อ่าน 59) 30 ส.ค. 61
วันที่ 24 ส.ค.2561 ศูนย์ Peer โรงเรียนแม่สอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนครูที่ผ่านการอบรม boot ca (อ่าน 55) 30 ส.ค. 61
วันที่ 2-4 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าค่ายฝึ (อ่าน 84) 02 ส.ค. 61
วันที่ 1 ส.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย (อ่าน 60) 02 ส.ค. 61
วันที่ 28 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมตัวแทนคณะครูนำ กองลูกเสือสามัญรุ (อ่าน 54) 31 ก.ค. 61
วันที่ 26 ก.ค. 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่สอดร่วมถวายพระพรชัยมงค (อ่าน 62) 31 ก.ค. 61
วันที่ 26 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่สอด (อ่าน 50) 31 ก.ค. 61
วันที่ 25 ก.ค. 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 42) 31 ก.ค. 61
วันที่ 25 ก.ค. 2561 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และนายสุรเดช จันณะ เป็นตัวแทนเข้ (อ่าน 61) 31 ก.ค. 61
วันที่ 23 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนักเรียนตัวแท (อ่าน 44) 31 ก.ค. 61
วันที่ 22 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการและบริห (อ่าน 88) 31 ก.ค. 61
วันที่ 22-23 ก.ค.2561 ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เข้ารับการอบรมตามที่ได้ลงท (อ่าน 45) 31 ก.ค. 61
วันที่ 21 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมพิธีอุปสมบท นายสมชาย คำตุ้ย ผ (อ่าน 36) 31 ก.ค. 61
วันที่ 20 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรีย (อ่าน 100) 20 ก.ค. 61
วันที่ 9 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พ (อ่าน 92) 17 ก.ค. 61
วันที่ 16 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยทีมวิทยากรให้ความรู้การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ฟัน (อ่าน 93) 17 ก.ค. 61
วันที่ 15 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด เป็นประธานในพิธีการเปิดโครง (อ่าน 121) 17 ก.ค. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ดำเนินการระบบดูแลนักเรียน ลง (อ่าน 87) 17 ก.ค. 61
วันที่ 10 ก.ค.2561 โรงพยาบาลแม่สอด เข้าร่วมสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สอดเพื่อส่งเสริมการมีสุ (อ่าน 111) 17 ก.ค. 61
วันที่ 29-30 มิ.ย. - 1 ก.ค.2561 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการสร้าง (อ่าน 73) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 ทีมดนตรีลูกทุุ่ง โรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมแสดงความสามารถ เวทีโครงการตลาดประชารัฐ (อ่าน 67) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอดได้รับคณะโครงการ แยก แลก ยิ้ม จากกลุ่ม ปตท.แม่สอด จัดกิจกรรมให้ควา (อ่าน 76) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิ.ย.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ในวั (อ่าน 76) 29 มิ.ย. 61
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 โรงเรียนแม่สอดได้ดำเนินการจัดค่ายทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภา (อ่าน 70) 29 มิ.ย. 61