ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุพิน สุขมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0869270117
อีเมล์ : dkmaesot447@gmail.com
ที่อยู่ :
8 ถ.บัวคูณ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เครื่องราช : ตริตราภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญตรี สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
2551 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 - 2540 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว อาจารย์ 1
2541 โรงเรียนบ้านน้ำหอม อาจารย์ 1
2541-2547 โรงเรียนบ้านหนองหลวง อาจารย์ 1
2547-2556 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ครูชำนาญการ
2556-2561 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ครูชำนาญการ
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนแม่สอด ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 1 ธันวาตม 2561 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์ก
2 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล(กลุ่มปฐมวัย)หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทย
3 วันที่ 29 มีนาคม 2561 -2 เมษายน 2561 ได้เข้าอบรมหลักสูตร "Main Course" โครงการ การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยจิตศึกษา PBLและ PLC
4 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 วิทยากรการอบรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยเรียน
5 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
6 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
7 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
8 ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจำปี 2560
9 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
10 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย
11 วันที่ 4 มีนาคม 2560เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
12 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
13 16 กันยายน 2559 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
14 16 กันยายน 2559 เป็นคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
15 วันที่ 10 กันยายน 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน
16 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
17 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 วิทยากรพี่เลี้ยงอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ครั้งที่ 1
18 วันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นคณะทำงานการอบรมเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้ภาษา
19 เข้ารับการอบรมพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอบรมและแนะนำ Coaching สำหรับการขยายผลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยน
20 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี "ประจำปี 2557